KABRIA

Husbil och husvagnsförsäkring

Helförsäkring för både nytt & begagnat – oavsett märke.

Kabriaförsäkringen är skräddarsydd för din husbil eller husvagn och den ger dig ett omfattande skydd.

Nya och begagnade objekt

Oavsett om du har en ny husbil från Kabe eller en begagnad husvagn från Adria kan du försäkra din pärla i Kabria.

Kabria gör ingen skillnad på om objektet är nytt eller begagnat, utan alla fordon är välkomna.

Så alla, oavsett märke på husbil eller husvagn kan försäkra sig hos Kabria.

Teckna försäkring

Om ni har frågor om försäkringen är ni välkomna att kontakta oss via telefon på:
08 – 12 45 65 25 (Stockholm/Bro)
021 – 13 20 61 (Västerås).

Fördelar med Kabria

I vår helförsäkring ingår alltid:

Extra trygghet

  • Allrisk – Plötslig och oförutsedd skada i fordonet och även t ex feltankning. Högsta ersättning är 60 000 kr
  • Lösöre – Högsta ersättning för personlig lösegendom är 50 000 kr
  • Assistans – Ingår utan självrisk – vid skadehändelser såsom bränslebrist, punktering eller förlust av bilnycklar. Gäller ej husvagn.
  • Rån/Överfall – Om någon som med våld eller hot om våld tar din egendom samt även gasöverfall
  • Semesteravbrott – 300 kr/dygn i högst 35 dygn

Med Kabriaförsäkringen kan du känna dig trygg på semestern och om olyckan mot förmodan skulle vara framme kommer vi göra allt för att hjälpa dig att kunna fortsätta din semester.

Låga självrisker

Några exempel:

  • Djurkollision – 0 kr
  • Lagning av stenskott – 0 kr
  • Vagnskada – 2 500 kr

Möjliga tillval

  • Uthyrning – Tillval för dig som vill hyra ut din husbil/husvagn
  • Resa utanför Norden, inkl assistans – Tillval för dig som vill resa utanför Norden

Det här ingår i din försäkring

Din husbil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom med upp till 300 miljoner kr. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Gäller ej husvagn.

Försäkringen ersätter brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning.

Försäkringen ersätter stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa händelser. Husbilen/husvagnen ska vara låst. För viss egendom finns det beloppsbegränsningar t.ex. ljud-, bild och navigationsutrustning 30 000 kr samt extraljus 10 000 kr. Fler begränsningar finns i villkoret. Försäkringen gäller inte vid olovligt brukande. Självrisken är 1 200 kr.

Försäkringen ersätter vindrutor som krossats eller spräckts t.ex. av stenskott. Försäkringen gäller inte för glas i bl.a. tak eller strålkastare. Självrisk är 35 % lägst
1 000 kr, vid reparation betalar du ingen självrisk.

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt och oförutsett uppstår på vissa komponenter. Maskinskadeförsäkringen gäller inte för fordon som är äldre än åtta år eller som har gått längre än 10 000 mil. Så snart någon av dessa gränser har passerat så upphör försäkringen. Maskinskadeförsäkringen ersätter bl.a. inte skada orsakad av djur, skada på hjullager och fjädringssystem. Självrisk 1 500 kr, över 6 000 mil 3 000 kr, extra självrisk importerad bil 6 000 kr. Gäller ej husvagn.

Räddning ersätter räddningshjälp vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist eller punktering). Självrisken är 1 500 kr. Assistans ger dig hjälp på vägen om du drabbas av exempelvis bensinstopp, urladdat batteri, inlåsta nycklar eller maskinfel. Assistans gäller utan självrisk. Gäller ej husvagn.

Krishjälp gäller vid ersättningsbar personskada som inträffar i Sverige och inom det så kallade Gröna Kortsystemet. Behandling ska dock alltid ske i Sverige. Försäkringen ersätter högst tio behandlingstillfällen per försäkrad under maximalt ett år efter inträffad skada. Gäller ej husvagn.

Försäkringen gäller för personligt lösöre avsett för privat bruk som förvaras i husbilen/husvagnen och som tillhör dig eller någon i ditt hushåll. Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kr. Försäkringen ersätter förlust av och skada på egendom som är försäkrad enligt ovan, om skadan uppkommer i samband med ersättningsbar brand-, stöld- eller vagnskada på fordonet, samt vid vattenskada (läckage). De föremål som ersätts, endast om skadan inträffat under resa eller vistelse utom hemorten, och ifråga om stöld endast om husbilen/husvagnen i samband med resan inte lämnats obebodd i mer än ett dygn, framgår i fullständiga villkoret. Detta gäller även om stölden skett under första dygnet. Självrisken är 1 200 kr.

Vagnskadeförsäkringen ersätter skada genom oberäknat läckage av vatten från fast monterad tank- eller ledningssystem, med följande begränsningar: % ersättning lämnas för husbil/husvagn som är högst åtta år gammal räknat från första registreringen % ersättning lämnas inte för skada som orsakats av köld eller fukt % ersättning lämnas inte för skada på tank och rörledningar % samlad ersättning för vattenskada på husbil/husvagn och lösöre lämnas med högst två prisbasbelopp. Självrisken är 2 500 kr.

Försäkringen omfattar även rätt till ersättning för semesteravbrott om husbilen/husvagnen inte kan användas p.g.a. skada som är ersättningsbar enligt delkasko- eller vagnskadeförsäkringen, och skadan medför avbrott av påbörjad semesterresa. För den tid husbilen/husvagnen inte kunnat användas lämnas ersättning med 300 kr per dygn och under högst 35 dygn från och med skadedagen. Ersättning lämnas inte för dygn som förloras genom dröjsmål från din sida. Den självrisk som gäller för respektive försäkringsform (brand-, stöld-eller vagnskadeförsäkring) dras av från sammanlagd ersättning för skadan. Semesteravbrott gäller utan självrisk.

Försäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader vid vissa tvister som gäller det försäkrade fordonet. Rättsskyddet gäller bl.a. inte för brottmål där misstanke om brott eller åtal till någon del avser uppsåtliga eller grovt vårdslösa gärningar såsom grov vårdslöshet, rattfylleri eller olovlig körning. Självrisken är 20 % lägst 1 500 kr, högsta ersättningsbelopp framgår av försäkringsbrevet.

Ersättning lämnas bl.a. för skada på husbilens/husvagnens inredning orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse men lämnar även ersättning för kostnad för omkodning och fordonsnycklar om fordonsnycklar tappas bort. Högsta ersättningsbelopp 60 000 kr och självrisken är 1 200 kr.

Försäkringen ersätter skadestånd som kan åläggas dig i egenskap av ägare och brukare av fordonet, med följande begränsningar: % ersättning lämnas med högst 5 miljoner kr för personskada och med högst 1 miljon kr för sakskada % ersättning lämnas inte för skada som enligt Trafikskadelagen uppkommit i följd av trafik med husbilen % ersättning lämnas inte för skada på egendom i fordonet. Självrisken är 2 500 kr.

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan. Försäkringen ersätter även annan yttre olyckshändelse t.ex. dikeskörning och uppsåtlig skadegörelse av tredje man. Som vagnskada räknas bland annat inte skador genom rost, frätning, köld, väta eller fukt och skada som är inifrån kommande. Självrisken är 2 500 kr.

Tillval

För dig som hyr ut din husbil/husvagn tecknas tillvalet Uthyrning. Glöm inte att meddela oss om du kommer att hyra ut din husbil/husvagn, då detta påverkar din premie och möjlighet att få rätt ersättning vid skada.

Försäkringen gäller i de flesta europeiska länder samt i några utomeuropeiska medelhavsländer. För färd, med husbil, i vissa av dessa länder behöver du dock ha ett internationellt trafikförsäkringsbevis, ett så kallat Grönt Kort. Glöm inte att meddela oss om du kommer att färdas med husbilen/husvagnen utanför Norden då detta påverkar din premie och möjlighet att få rätt ersättning vid skada.

© Copyright - M & M Caravane AB